Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.banach.pl

Sklep internetowy banach.pl jest platformą prowadzoną przez Spółkę:

Pracownie Zieleni Banach Sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 207 b, 31-416 Kraków, dla której prowadzone są akta rejestrowe przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 88275, zwana w dalszej części Regulaminu również Sprzedawcą.

Pracownie Zieleni Banach Sp.j. jest autoryzowanym dealerem produktów marki Stihl i Stig.     

SŁOWNICZEK:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Koszyk – element funkcjonalny sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim sklep internetowy Banach.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w sklepie form płatności elektronicznych.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Sklep stacjonarny – punkty sprzedaży prowadzone przez Pracownie Zieleni Banach Sp.j., których lista znajduje się na stronie www.banach.pl w zakładce Nasze Sklepy.

Opinie - informacja, komentarz lub inna wypowiedź zarejestrowanego Klienta posiadającego Konto, zawierająca subiektywną ocenę Klienta o Produkcie, opatrzona Nickiem albo w przypadku niepodania przez Klienta Nicku – imieniem Klienta przypisanym do Konta Klienta; w skład Opinii wchodzi Ocena.

Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminy oraz do jego przestrzegania.

 

§ 2. Składanie i realizacja zamówień

Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.banach.pl
Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do swojego Konta. Zalogowanie się do Konta wymaga podania przez Klienta adresu e-mail użytego podczas rejestracji Konta oraz wcześniej ustalonego hasła.
Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji tj. zakładania konta w sklepie. W tym wypadku Klient, przy składaniu Zamówienia, musi podać wszystkie niezbędne do realizacji Zamówienia dane oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwych pól.
Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk "Do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje się wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy.
Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta, oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie, zawierające informacje o głównych cechach zamówionych Produktów. Potwierdzenie Zamówienia wysyłane jest na wskazany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę (nie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży).
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.
W większości przypadków momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem internetowym Banach.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji wówczas gdy Klient dokonuje płatności za pośrednictwem Internetu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta, bez podawania przyczyny.
W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
– wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;
– wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do faktury VAT;
– wyboru formy płatności.
Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) jest dostarczany klientowi wraz z towarem.
Klient zobowiązany jest do:
– przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
– posługiwania się prawdziwymi danymi osobowymi,
– niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (treści bezprawnych),
– korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń,
– korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu internetowego Banach.pl,
– nienaruszania dóbr osobistych sklepu internetowego Banach.pl, w tym jego pracowników i osób działających w jego imieniu, jak również dóbr osobistych osób trzecich; dotyczy to również działań podejmowanych przy dostawie i odbiorze produktu.
W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków określonych w ust. 14 sklep internetowy Banach.pl jest uprawniony do:
– odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, odmowy zawarcia umowy sprzedaży, odstąpienia od zawartej, ale jeszcze nie zrealizowanej umowy sprzedaży, przy czym odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia,
– zablokowania klientowi dostępu do konta w sklepie internetowym Banach.pl ze skutkiem wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta – umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną; wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
Uprawnienia określone w ust. 15 przysługują sklepowi internetowemu Banach.pl również w przypadku, gdy klient dopuścił się naruszenia ust. 14 przy poprzednich zamówieniach, jeśli naruszenie miało miejsce do jednego roku wstecz.
W przypadku zablokowania konta niezrealizowane zamówienia zostają anulowane. Jeżeli zapłata za te zamówienia została już dokonana, sklep internetowy Banach.pl zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty w terminie 7 dni.
Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
§ 2. Ceny towarów oraz koszty dostawy

Wszystkie podawane na stronie sklepu Banach.pl ceny:
– podawane są w złotych polskich;
– zawierają podatek VAT;
Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie Banach.pl zamieszczone są przy danym produkcie. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest zgodnie z cennikiem dostaw, opublikowanym na stronie.
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z kosztem dostawy, gdy występują) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
W przypadku odbioru własnego w sklepie stacjonarnym, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania wiadomości email z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży, z upływem 14 dnia od chwili otrzymania wiadomości z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient zostanie poinformowany o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży wiadomością wysłaną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może zostać obciążony kosztami logistyki, które wystąpiły w związku z przygotowaniem Zamówienia do odbioru.
§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu spakowania paczki.
Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego Banach.pl- telefonicznym, mailowym.
Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia, w którym sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:
– gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki;
- przy odbiorze w sklepie stacjonarnym;
– płnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez sklep internetowy Banach.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez sklep internetowy Banach.pl zapłaty za zamówienie z wyjątkiem zamówień odbieranych i opłacanych w sklepie stacjonarnym.
§ 5. Czas realizacji zamówienia

Na stronie internetowej sklepu przy każdym produkcie w polu "Dostępność" podana jest orientacyjna ilość produktu oraz czas, który potrzebny jest sklepowi internetowemu Banach.pl na skompletowanie zamówienia na dany produkt, a następnie przekazania go do wysyłki. Czas w jakim sklep wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez firmę przewozową.
W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.
Pomimo dołożenia należytej staranności Sprzedawca nie może zagwarantować stałej dostępności Produktów prezentowanych w sklepie www.banach.pl. Informacje o Produktach podane w Kanałach Internetowych stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one oferty ani zapewnienia Sprzedawcy w zakresie dostępności Produktów.
Czas realizacji zamówienia oznacza maksymalny czas jaki upłynie od momentu jego złożenia (w godzinach pracy sklepu, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00) do przekazania paczki do spedycji. Czas ten jest podawany w dniach roboczych.
W praktyce czas realizacji może być znacznie skrócony, natomiast w uzasadnionych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu - o takich opóźnieniach Sprzedawca poinformuje klienta w wiadomości e-mail.
Zamówienia z odbiorem osobistym w wybranym sklepie stacjonarnym mogą być realizowane w terminie do 7-10 dni roboczych.
§ 6. Reklamacje konsumencki

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są towarami nowymi i oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.
Wobec Klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach ogólnych.  
W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualnym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego) a odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia.
Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców, poczty, usług internetowych itp.
Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta obowiązany jest do niezwłocznego zbadania Towaru, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
W celu rozpatrzenia przez sklep internetowy Banach.pl reklamacji niezbędne jest odesłanie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:

Pracownie Zieleni Banach Sp.j.
ul. Dobrego Pasterza 207 b
31 -416 Kraków
z dopiskiem "reklamacja" 

lub

dostarczyć osobiście do jednego ze Sklepów Stacjonarnych.

8.       Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez sklep internetowy Banach.pl przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

9.       Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania przez sklep internetowy Banach.pl reklamowanego produktu.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1.      Klient będący Konsumentem oraz Konsumentem-Przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła Produkt w posiadanie.

2.      Gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy Banach.pl, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez sklep internetowy Banach.pl).

W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć sklepowi internetowemu Banach.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do sklepu internetowego Banach.pl na adres:
 

Pracownie Zieleni Banach Sp.j.
ul. Dobrego Pasterza 207 b
31 -416 Kraków
z dopiskiem "reklamacja" 

lub

dostarczyć osobiście do jednego ze Sklepów Stacjonarnych.

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy jest przesyłany przez sklep internetowy Banach.pl Klientowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia oraz w formie pisemnej (papierowej) wraz z przesyłką.
Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, sklep internetowy Banach.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.
Sklep internetowy Banach.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Sklep internetowy Banach.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sklep internetowy Banach.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§ 8. Opinie

1.       Do wyrażenia Opinii uprawniony jest wyłącznie zarejestrowany Klient posiadający Konto w sklepie Banach.pl Możliwe jest jedynie łączne wyrażenie Opinii z Oceną. Klient nie jest zobowiązany do zamieszczania Opinii, w tym Oceny.

2.       Opinia opublikowana zgodnie z Regulaminem jest dostępna publicznie.

3.       Klient ma możliwość w każdym czasie żądać usunięcia wyrażonej i opublikowanej przez niego opinii poprzez złożenie oświadczenia woli na adres e-mail: sklep@banach.pl.

Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego Banach.pl jest Pracownie Zieleni Banach Sp.j. Informacje o celach i warunkach, na jakich Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, a także prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności.  

Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie danych sklepu internetowego Banach.pl. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych sklepu internetowego Banach.pl. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez sklep internetowy Banach.pl zamówienia.
Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
§ 9. Postanowienia końcowe

Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z sklepem internetowym Banach.pl. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z sklepem internetowym Banach.pl oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.
Obecność towarów na stronach sklepu internetowego Banach.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2023 roku.
 

Producenci

Serwis

Nasza firma oprócz bezpośredniej sprzedaży zajmuje się również profesjonalnym serwisem urządzeń marek Sthil, Stiga, Castel Garden i innych. Posiadamy autoryzację na sprzedaż i naprawę silników Briggs&Stratton

Raty

W każdym z naszych sześciu sklepów istnieje możliwość zakupienia sprzętu na raty. Dobierzemy Państwu najatrakcyjniejszą ofertę firm.